Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679”, informuje się, że przetwarzając dane osobowe w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2020 rok;

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w celu:
  1) zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu projektów są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr IX/52/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa;
  2) zapewnienia jednokrotności głosowania projektów;
  3) ewaluacji procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, a ich niepodanie równoznaczne jest z brakiem możliwości uczestnictwa w procedurze.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach, o których mowa w pkt. 4 dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, pracownicy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bełchatowa na potrzeby weryfikacji formalnej i merytorycznej, ponadto dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  Podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – w przypadku formularza zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia. Ponadto zbierane dane na podstawie formularza do głosowania przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników glosowania nad wyborem projektów do realizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dostosuj ekran