Tak to działa

Budżet Obywatelski to “wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami mieszkańcy: poprzez zgłaszanie pomysłów, dyskusję nad nimi, a następnie wybór rozwiązań w głosowaniu.


Budżet Obywatelski Bełchatowa to 1 mln zł do wydania na pomysły mieszkańców.

Składanie projektu do realizacji z Budżetu Obywatelskiego nie musi być trudne. W jaki sposób należy wypełnić formularz, gdzie i kto może go złożyć? Na jakie kwestie trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy zgłaszaniu propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego? Co dalej się z nim będzie działo? Kto i kiedy będzie mógł głosować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym mini przewodniku.

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Prezydent Miasta Bełchatowa proponuje przeznaczyć kwotę 1 mln złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku (na projekty „twarde” 900 tys. zł, na projekty „miękkie” 100 tys. zł). Kwota ta zostanie rozdysponowana pomiędzy zgłoszone i zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w głosowaniu umieszczone w projekcie budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2024.

Krok 2: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców Bełchatowa będących osobami fizycznymi. Projekt zgłasza się na formularzu papierowym, dostępnym do druku lub pobranym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta, dostarczając go wraz z listami poparcia mieszkańców w kopercie z dopiskiem Budżet Obywatelski do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1. 

WAŻNE: Pamiętaj o tym, że Twój projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 45 mieszkańców Bełchatowa. Prawo udziału w poparciu zgłoszenia ma każdy mieszkaniec miasta. Pamiętaj o tym, aby Twój projekt dało się wykonać w 2024 roku. Jeżeli Twój pomysł wymaga opracowania dokumentacji technicznej/planu przedsięwzięcia – zarówno opracowanie dokumentacji/planu, jak i realizacja projektu – powinny się zakończyć w 2024.

Krok 3: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Każdy złożony projekt zostanie sprawdzony pod kątem formalnym.

Projekt musi:
1) dotyczyć zadań własnych Miasta Bełchatowa;
2) być realizowany na terenie będącym własnością Miasta Bełchatowa;
3) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
4) być wykonalny technicznie;
5) spełniać warunek ogólnodostępności

Projekt nie może:
1)  naruszać obowiązujących przepisów prawa, także praw osób trzecich (w tym prawa własności);
2) w przypadku zadania twardego zakładać lokalizacji na terenie będącym w trwałym zarządzie placówek oświatowych;
3) obejmować jedynie części inwestycji (np. dotyczyć dokumentacji technicznej itp.)
4) zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zadanie;
5) zawierać treści dotyczących zjawisk i zachowań powszechnie uważanych za naganne;
6) przekroczyć kosztorysowo wartości 450 000zł – projekt twardy, 50 000 – projekt miękki;
7) po zakończeniu inwestycji generować niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania.

Krok 4: Głosowanie mieszkańców na projekty

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu na formularzu elektronicznym, poprzez stronę internetową www.decydujemy.belchatow.pl. Głosować będzie można 1 raz poprzez wybór jednego wybranego projektu z rodzaju „twardych” oraz jednego projektu z rodzaju „miękkich” na formularzu elektronicznym.

Ważne: 
W Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe 
z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia oddania głosu osobom nie posiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.

Krok 5: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Po podliczeniu ważnych głosów Prezydent Miasta Bełchatowa poda do publicznej wiadomości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Krok 6: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2024.

Dostosuj ekran