Idea

Budżet Obywatelski Miasta Bełchatowa na 2024 rok to 1 mln zł do wydania na pomysły mieszkańców. Na projekty „twarde” 900 tys. zł. Na projekty „miękkie” 100 tys. zł.

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Bełchatowa biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw istotnych dla miasta. Daje zatem bełchatowianom „prawo do ich miasta”, nie zabierając jednak tego prawa tym, którzy już je posiadają (prezydentowi, radnym, urzędnikom).

Celem Budżetu Obywatelskiego jest zatem, stworzenie przestrzeni decyzyjności dotyczącej budżetu, w której współpraca między organami gminy, a mieszkańcami jest jak najbardziej realna. Dzięki temu, z pełną świadomością można mówić o wzmocnieniu w Bełchatowie demokracji partycypacyjnej, w której to mieszkańcy mają istotny wpływ na decyzje podejmowane w tym mieście.

– projekty „twarde” – dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, np. budowa placu zabaw, zagospodarowanie jakiegoś miejsca.
WAŻNE: Pamiętaj, że projekty „twarde” mogą być realizowane na terenach będących własnością Miasta Bełchatowa, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć 450 000 zł.

– projekty „miękkie” – dotyczące realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym itp. 
WAŻNE: Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł

Do czego przyczyni się Budżet Obywatelski?

Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem,
2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań,
4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Dostosuj ekran