Category: O budżecie

Dokumenty

Uchwała Nr IX/52/19
Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, w tym zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.
2. Na Budżet Obywatelski Bełchatowa przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Miasta Bełchatowa, przy czym wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym określa Prezydent Miasta Bełchatowa w drodze zarządzenia.
3. Budżet Obywatelski Bełchatowa powstaje w ramach procedury, na którą składają się:
1) kampania informcyjno-promocyjna;
2) zgłaszanie projektów zadań;
3) weryfikacja zgłoszonych projektów;
4) głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów;
5) ogłoszenie wyników głosowania;
6) ewaluacja procedury.
§ 2. 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa finansowane są zgłoszone zadania, należące do zadań własnych Miasta Bełchatowa.
2. Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mogą dotyczyć dwóch kategorii zadań: „twardych” i „miękkich”.
3. Pod pojęciem zadań „twardych” rozumie się propozycje projektów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.
4. Pod pojęciem zadań „miękkich” rozumie się propozycje projektów dotyczących przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, itp.
5. Projekty zadań „twardych” i „miękkich” zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mogą mieć charakter lokalny, tzn. służący mieszkańcom danej części miasta, np. osiedlu lub ogólnomiejski, czyli służący mieszkańcom całego miasta.
6. Przewidywana łączna kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Bełchatowa na dany rok budżetowy określona w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta uwzględnia podział środków na realizację dwóch kategorii zadań: „twardych” i „miękkich”.
§ 3. Realizacja zadań własnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego następującego po roku przeprowadzenia głosowania przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie o finansach publicznych.

Kampania informacyjno-promocyjna
§ 4. 1. Prezydent Miasta Bełchatowa prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą, w szczególności:
1) przybliżania mieszkańcom miasta Bełchatowa idei zasad Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa;
2) zachęcania mieszkańców miasta Bełchatowa do zgłaszania projektów zadań oraz do wzięcia udziału w głosowaniu;
3) upowszechniania informacji o projektach zadań podlegających głosowaniu, wynikach głosowania oraz o postępie realizacji przyjętych zadań.
2. Mieszkańcom miasta Bełchatowa przysługuje prawo prowadzenia odrębnych działań informacyjno-promocyjnych propozycji zadań dopuszczonych do głosowania, za które Prezydent Miasta Bełchatowa nie ponosi odpowiedzialności.

Zgłaszanie projektów zadań
§ 5. 1. Projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Bełchatowa.
2. Projekt zadania może także zgłosić grupa osób zamieszkujących na terenie miasta Bełchatowa będących osobami fizycznymi.
§ 6. 1. Projekt zadania podlega zgłoszeniu na formularzu zgłoszeniowym projektu, w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa (w uchwale widniejącym jako Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa – zmiana nastąpiła od 1.05.2019 r. zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa) w kopercie z dopiskiem: Budżet Obywatelski Bełchatowa, w godz. pracy urzędu;
b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów w kopercie z dopiskiem: Budżet Obywatelski Bełchatowa (o ważności decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bełchatowa).
2. Do zgłoszonego projektu należy obowiązkowo dołączyć listę poparcia projektu, podpisaną przez co najmniej 45 mieszkańców Bełchatowa.
3. Każdy mieszkaniec miasta Bełchatowa jest uprawniony do zgłoszenia dowolnej liczby projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
4. Każdy mieszkaniec miasta Bełchatowa jest uprawniony do poparcia dowolnej liczby projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
5. Projekty wraz z listą poparcia projektów podlegają zgłoszeniu w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w § 16 ust. 1.
6. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu oraz listy poparcia projektu zostanie określony w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.
7. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 6 podlegają udostępnieniu na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.decydujemy.belchatow.pl, a także w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa.
§ 7. Projekt zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa powinien spełniać następujące kryteria:
1) dotyczyć zadań własnych Miasta Bełchatowa o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego, z uwzględnieniem zapisów § 3;
2) w przypadku zadania „twardego” zakładać realizację na terenach będących własnością Miasta Bełchatowa, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych;
3) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi;
4) być wykonalny technicznie;
5) spełniać warunek ogólnodostępności;
6) nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, także praw osób trzecich (w tym prawa własności);
7) nie może obejmować wyłącznie sporządzenia dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim;
8) nie może zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zdanie, trybu jego wyboru i realizacji, a także zastrzeżonych znaków towarowych;
9) projekt nie może zawierać treści dotyczących zjawisk czy zachowań uznawanych powszechnie za naganne, wulgarne, obraźliwe, obsceniczne;
10) szacunkowy koszt realizacji projektu w kwocie brutto nie może przekroczyć równowartości 50% wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań „twardych” oraz zadań „miękkich” w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 6;
11) koszt utrzymania zrealizowanej inwestycji nie może generować kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;
§ 8. Projektodawcy w każdym momencie, lecz nie później niż w ostatnim dniu etapu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań, przysługuje prawo do wycofania zgłoszonego projektu zadania.

Weryfikacja zgłoszonych projektów
§ 9. 1.  Zgłoszone projekty zadań podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej.
2. Weryfikacji formalnej dokonuje powołany przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, zwany dalej Zespołem, którego skład zostanie określony w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta w każdym roku budżetowym.
§ 10. 1. Zgłoszenie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, jeżeli:
1) zostanie złożone na formularzu zgodnym ze wzorem, z wypełnionymi prawidłowo wszystkimi obowiązkowymi polami;
2) załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia projektu;
3) zgłoszenia projektu zadania dokona mieszkaniec miasta Bełchatowa;
4) zostanie dokonane w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w § 16. ust. 1;
5) poparcia zgłoszonego projektu dokona co najmniej 45 mieszkańców Bełchatowa;
2. Formularz nie podlega uzupełnieniu w przypadku, gdy:
1) nie zawiera wymaganych danych osobowych i kontaktowych zgłaszającego;
2) został złożony przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wskazanego w harmonogramie, o którym mowa w § 16 ust. 1;
3) dołączona lista poparcia projektu nie zawiera wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających projekt;
4) wskazano szacunkowy koszt realizacji zadania w kwocie brutto wyższy niż maksymalna wartość zadania, o której mowa w § 7 pkt 10.
3. Dopuszcza się uzupełnienie przez zgłaszającego innych niż określone w ust. 2 braków formalnych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwania do uzupełnienia braków, pod rygorem uznania zgłoszenia za nieważne.
4. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych zgłoszony projekt zadania uznaje się za nieważny, nie przekazuje się go do oceny merytorycznej ani nie wydaje się decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
§ 11. 1. Projekty zadań spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej co do ich zgodności z kryteriami określonymi w § 7.
2. Pod względem merytorycznym projekty zadań oceniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bełchatowa.
3. Jeżeli zgłoszony projekt zadania budzi wątpliwości co do jego zgodności z kryteriami określonymi w § 7, zgłaszający w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwania, zobowiązany jest wyjaśnić zgłoszone wątpliwości, pod rygorem uznania zgłoszenia za nieważne. Zmodyfikowany projekt powinien ponownie spełnić wszystkie kryteria określone w § 7.
4. Ingerowanie przez pracowników merytorycznych Urzędu Miasta Bełchatowa w zakres projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – w tym: zmiana miejsca realizacji zadania, łącznie z innymi projektami zadań o podobnym zakresie, zmiana zakresu zadania – jest możliwe jedynie w porozumieniu i za zgodą autorów tych propozycji.
5. Zmianie mogą również ulec szacunkowe koszty zgłoszonych projektów zadań za poinformowaniem zgłaszających te zadania o wprowadzonych zmianach, o ile koszty te nie przekraczają maksymalnej wartości zadania, o której mowa w § 7 pkt 10.
6. Zespół, uwzględniając wyniki oceny merytorycznej właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bełchatowa, podejmuje pisemną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania i sporządza pisemne uzasadnienie przyczyn niedopuszczenia projektu zadania do głosowania.
7. Zmodyfikowany i pozytywnie oceniony projekt zadania lub pozytywnie oceniony projekt zadania niewymagający modyfikacji, który ostatecznie zostanie dopuszczony do głosowania, staje się wersją niepodlegającą modyfikacji co do zakresu rzeczowego proponowanego zadania.
8. Wyniki weryfikacji zgłoszonych projektów zadań podlegają podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.decydujemy.belchatow.pl. W przypadku projektów zadań niedopuszczonych do głosowania przedstawione zostanie uzasadnienie odrzucenia projektu.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zostać podana do publicznej wiadomości w terminie zgodnym z harmonogramem, o którym mowa w § 16 ust. 1.
§ 12. 1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji projektu zadania przez Zespół, zgłaszającemu projekt przysługuje prawo złożenia odwołania.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta Bełchatowa w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji o wynikach weryfikacji zgłoszonych projektów zadań w sposób wskazany w § 11 ust. 8.
3. Odwołanie wnosi się w sposób przewidziany dla zgłoszenia projektu zadania zgodnie z § 6 ust. 1, z wyłączeniem stosowania formularza zgłoszeniowego projektu.
4. W wyniku odwołania projekt zadania poddany zostaje ponownej weryfikacji z uwzględnieniem argumentów zawartych w odwołaniu.
5. W przypadku uznania odwołania za niezasadne, Prezydent Miasta Bełchatowa utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie Zespołu i zgłoszony projekt zadania pozostawia się bez dalszego procedowania.
6. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Bełchatowa jest ostateczne.
7. Informacja o rozstrzygnięciu odwołania przekazywana jest projektodawcy wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od daty wniesienia odwołania.
8. Ostateczną listę projektów zweryfikowanych pozytywnie i podlegających głosowaniu zatwierdza Prezydent Miasta Bełchatowa.
9. Lista projektów zadań, na które będzie można oddać głos zostanie przedstawiona na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.decydujemy.belchatow.pl, w terminie zgodnym z harmonogramem, o którym mowa w § 16 ust. 1.

Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów
§ 13. 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa dokonują mieszkańcy miasta Bełchatowa w głosowaniu elektronicznym. Głosowanie ma charakter jawny.
2. Głosowanie w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa odbywa się w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 16 ust. 1.
3. Głosowanie przeprowadza się za pomocą elektronicznego formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.decydujemy.belchatow.pl.
4. W Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia oddania głosu osobom nieposiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.
§ 14. 1. Głosowanie odbywa się według następujących zasad:
1) uprawnieni do głosowania są tylko mieszkańcy miasta Bełchatowa;
2) każdy mieszkaniec może głosować tylko raz;
3) głosujący wybiera jeden projekt z kategorii zadań „twardych” oraz jeden projekt z kategorii zadań „miękkich”.
2. Głosowanie więcej niż jeden raz przez daną osobę będzie uniemożliwione przez system do głosowania.
3. W trakcie głosowania podawane przez mieszkańców miasta Bełchatowa dane będą weryfikowane przez system do głosowania.

Ogłoszenie wyników głosowania
§ 15. 1. Wyniki głosowania weryfikuje system, a ostateczne ustala Zespół i sporządza listę rankingową projektów.
2. Z prac Zespołu sporządza się protokół.
3. Za rekomendowane do realizacji mogą zostać uznane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów oddanych w kategorii zadań „twardych” i zadań „miękkich”, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację tych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
4. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej danej kategorii zadań, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący kolejną pozycję na liście (z zastrzeżeniem, iż suma oddanych głosów na projekt jest większa niż 10% wszystkich oddanych głosów), jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa pozostałej do rozdysponowania w ramach danej kategorii zadań.
5. Listy rankingowe projektów zadań „twardych” i zadań „miękkich” z informacją o wynikach głosowania ogłasza się poprzez publikację na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.decydujemy.belchatow.pl, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 16 ust. 1.

Harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
§ 16. 1. Harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na dany rok budżetowy zostanie określony w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa, przy czym termin zgłaszania projektów nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych, a okres głosowania nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych.
2. Harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa podlega udostępnieniu na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiego: www.decudujemy.belchatow.pl.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 17. 1. Udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa jest Prezydent Miasta Bełchatowa.
3. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji i ewaluacji procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
4. Biorący udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w procedurze Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa nie jest możliwe.

Zarządzenie Nr 135/2022
Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie wysokości środków finansowych, wzorów formularzy oraz harmonogramu dla Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) oraz § 1 ust. 2 i 6, § 2 ust.6, § 6 ust. 6 i § 16 ust. 1 uchwały Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 2597) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przewidziana kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Bełchatowa na 2023 rok wynosi 1.000.000,00 zł, w tym na:
᠆ projekty zadań „miękkich” – 100.000,00 zł;
᠆ projekty zadań „twardych” – 900.000,00 zł.
§ 2.  Wzór formularza zgłoszeniowego projektu zadania „miękkiego” do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2023 rok określa załącznik nr 1.
§ 3.  Wzór formularza zgłoszeniowego projektu zadania „twardego” do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa  na 2023 rok określa załącznik nr 2.
§ 4.  Wzór listy poparcia projektu zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2023 rok określa załącznik nr 3.
§ 5.  Harmonogram przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2023 rok określa załącznik nr 4.
§ 6.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa.
§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Propozycję projektu możesz złożyć za pomocą formularza zgłoszeniowego (wersja do wypełnienia i druku) – przyjmowanego wyłącznie w formie papierowej.

Wypełniony i wydrukowany formularz wraz z listą poparcia mieszkańców należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

W celu poprawnej obsługi formularza, prosimy o pobranie bezpłatnej przeglądarki PDF – Adobe Reader    >>> Pobierz<<<

Tak to działa

Budżet Obywatelski to “wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami mieszkańcy: poprzez zgłaszanie pomysłów, dyskusję nad nimi, a następnie wybór rozwiązań w głosowaniu.


Budżet Obywatelski Bełchatowa to 1 mln zł do wydania na pomysły mieszkańców.

Składanie projektu do realizacji z Budżetu Obywatelskiego nie musi być trudne. W jaki sposób należy wypełnić formularz, gdzie i kto może go złożyć? Na jakie kwestie trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy zgłaszaniu propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego? Co dalej się z nim będzie działo? Kto i kiedy będzie mógł głosować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym mini przewodniku.

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Prezydent Miasta Bełchatowa proponuje przeznaczyć kwotę 1 mln złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku (na projekty „twarde” 900 tys. zł, na projekty „miękkie” 100 tys. zł). Kwota ta zostanie rozdysponowana pomiędzy zgłoszone  i zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w głosowaniu umieszczone w projekcie budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2023.

Krok 2: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców Bełchatowa będących osobami fizycznymi. Projekt zgłasza się na formularzu papierowym, dostępnym do druku lub pobranym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta, dostarczając go wraz z listami poparcia mieszkańców w kopercie z dopiskiem Budżet Obywatelski do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1. 

WAŻNE: Pamiętaj o tym, że Twój projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 45 mieszkańców Bełchatowa. Prawo udziału w poparciu zgłoszenia ma każdy mieszkaniec miasta. Pamiętaj o tym, aby Twój projekt dało się wykonać w 2023 roku. Jeżeli Twój pomysł wymaga opracowania dokumentacji technicznej/planu przedsięwzięcia – zarówno opracowanie dokumentacji/planu, jak i realizacja projektu – powinny się zakończyć w 2023.

Krok 3: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Każdy złożony projekt zostanie sprawdzony pod kątem formalnym.

Projekt musi:
1) dotyczyć zadań własnych Miasta Bełchatowa;
2) być realizowany na terenie będącym własnością Miasta Bełchatowa;
3) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
4) być wykonalny technicznie;
5) spełniać warunek ogólnodostępności

Projekt nie może:
1)  naruszać obowiązujących przepisów prawa, także praw osób trzecich (w tym prawa własności);
2) w przypadku zadania twardego zakładać lokalizacji na terenie będącym w trwałym zarządzie placówek oświatowych;
3) obejmować jedynie części inwestycji (np. dotyczyć dokumentacji technicznej itp.)
4) zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zadanie;
5) zawierać treści dotyczących zjawisk i zachowań powszechnie uważanych za naganne;
6) przekroczyć kosztorysowo wartości 700 000zł – projekt twardy, 50 000 – projekt miękki;
7) po zakończeniu inwestycji generować niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania.

Krok 4: Głosowanie mieszkańców na projekty

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu na formularzu elektronicznym, poprzez stronę internetową www.decydujemy.belchatow.pl. Głosować będzie można 1 raz poprzez wybór jednego wybranego projektu z rodzaju „twardych” oraz jednego projektu z rodzaju „miękkich” na formularzu elektronicznym.

Ważne: 
W Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe 
z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia oddania głosu osobom nie posiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.

Krok 5: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Po podliczeniu ważnych głosów Prezydent Miasta Bełchatowa poda do publicznej wiadomości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Krok 6: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2023.

Idea

Budżet Obywatelski Miasta Bełchatowa na 2023 rok to 1 mln zł do wydania na pomysły mieszkańców. Na projekty „twarde” 900 tys. zł. Na projekty „miękkie” 100 tys. zł.

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Bełchatowa biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw istotnych dla miasta. Daje zatem bełchatowianom „prawo do ich miasta”, nie zabierając jednak tego prawa tym, którzy już je posiadają (prezydentowi, radnym, urzędnikom).

Celem Budżetu Obywatelskiego jest zatem, stworzenie przestrzeni decyzyjności dotyczącej budżetu, w której współpraca między organami gminy, a mieszkańcami jest jak najbardziej realna. Dzięki temu, z pełną świadomością można mówić o wzmocnieniu w Bełchatowie demokracji partycypacyjnej, w której to mieszkańcy mają istotny wpływ na decyzje podejmowane w tym mieście.

– projekty „twarde” – dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, np. budowa placu zabaw, zagospodarowanie jakiegoś miejsca.
WAŻNE: Pamiętaj, że projekty „twarde” mogą być realizowane na terenach będących własnością Miasta Bełchatowa, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć 450 000 zł.

– projekty „miękkie” – dotyczące realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym itp. 
WAŻNE: Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł

Do czego przyczyni się Budżet Obywatelski?

Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem,
2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań,
4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Harmonogram

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

16.05. – 31.05.2022 r.Kampania informacyjna na temat zasad
przygotowania oraz składania projektów zadań.
23.05. – 17.06.2022 r.Nabór projektów zadań.
01.06. – 29.07.2022 r.Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań.
9.08.2022 r.Upublicznienie wyników weryfikacji.
10.08. – 15.08.2022 r.Składanie odwołań od decyzji o odrzuceniu projektu.
10.08. – 19.08.2022 r.Rozpatrywanie odwołań.
26.08.2022 r.Upublicznienie ostatecznej listy projektów podlegających głosowaniu.
26.08. – 16.09.2022 r.Kampania informacyjna dotycząca projektów zadań podlegających głosowaniu oraz zasad głosowania.
05.09. – 16.09.2022 r.Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zadań do realizacji.
23.09.2022 r.Ogłoszenie wyników głosowania.

Zrealizowane projekty

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

W 2014 roku przeprowadzono dwie edycje Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, w ramach których zrealizowano następujące pomysły bełchatowian.

– powstały dwa nowe place zabaw: na os. Okrzei i na os. Olsztyńskim

– w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zgodnie z wolą mieszkańców – dzięki dotacji z budżetu Miasta Bełchatowa odnowiono infrastrukturę ruchomą i pomieszczenia oddziału paliatywno-hospicyjnego, odnowiono trakty komunikacyjne oraz wymieniono windę w pawilonie A w/w szpitala

– przeprowadzono akcję marketingową i promocyjną, pn. „Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa” polegającą na zachęceniu mieszkańców osiedli: Grocholice, Ludwików oraz Zamoście do podłączenia się do sieci cieplnej.

W 2015 roku realizowane były wszystkie projekty wybrane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, a wśród nich:

1. Baza sportowa dla „EDWARDOWA” – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

2. Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania została zakończona w maju 2017 r.

3. Projekt przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo – rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I – zadanie zrealizowane w 2015 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – składany projekt zakładał bowiem opracowanie powyższej dokumentacji – jako pierwszego etapu jego realizacji i ten został wykonany w 2015 r. – czyli zgodnie z założeniem wnioskodawcy.
Druga część zadania, tj. wykonanie zostanie zrealizowana – zgodnie z podpisaną umową – do końca grudnia 2017 r. 4. PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania jest planowana do ukończenia w pierwszej połowie 2018 r.

III BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI
W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mieszkańcy naszego miasta dokonali wyboru projektów do realizacji w roku 2016. Wśród zadań wyłonionych w drodze głosowania, znalazły się:

1. Zatoczka postojowa oraz stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. „Pocałuj i jedź” – takie hasło znajdują, rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły, przy mini parkingu stworzonym na potrzeby bezpiecznego wysadzenia swojej pociechy przy tejże placówce. Od początku roku szkolnego 2016/2017 z tego obiektu można korzystać do woli.

2. Defibrylatory AED zawisły w trzech miejscach na terenie miasta. Urządzenia, z których można skorzystać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia znajdują się: na budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2) oraz na budynku administratora targowiska miejskiego (ul. Wojska Polskiego 34).

3. Oświetlenie ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim, zostało oddane do użytku mieszkańców z końcem października 2016 r.

4. Wesoły zakątek w centrum – czyli oświetlony plac zabaw z siłownią, boiskiem do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę na os. Okrzei.

5. Centrum Rehabilitacji Dzieci „Przystań” – remont i doposażenie placówki rehabilitacji to projekt, który został zrealizowany w kwietniu 2017 r.

IV BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI

W ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2017 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „twarde”:
1. Remont chodników na osiedlu Przytorze

2. Mały alpinista – tematyczny plac zabaw

3. Wyspa piratów – tematyczny plac zabaw

4. Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP Bełchatów – Grocholice

5. Zagospodarowanie terenów między blokami 304, 305, 306, 314, 315, 319, 331, 332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie

6. BIEDRONKOWO – Plac zabaw (na os. Dolnośląskim koło sklepu Biedronka

7. Stacje Naprawy Rowerów.

Projekty „miękkie”: 
1. Ratuj swoje życie – stop udarom i zawałom. 
2. Grocholice – Łączymy Pokolenia. 3. Akademia place zmienia. 

V BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

W ramach V Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2018 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „Twarde”:
1. „Cafe Senior Raj” – Centrum Aktywności Seniora

2. „Aktywnie i wesoło” – plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku 315

3. Bezpiecznie – Doświetlone przejścia dla pieszych

4. Adaptacja osiedlowego lasku, wraz z budową siłowni plenerowej

5. Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami

6. Przez zatoczkę do szkoły – monitorowana zatoczka postojowa.

Projekty „Miękkie”:
1. Nasze Dzieci badamy – Wadom się nie damy;
2. Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą (telemonitoring);

VI BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

Projekty „Twarde”:
1. Lekki plecak – montaż szafek na książki w szkołach podstawowych na terenie miasta

2. Po-tężny Bełchatów – zespół trzech tężni na terenie miasta

Projekty „Miękkie”:
1. Sportowy Bełchatów

VII BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA

Projekty „Twarde”:
1. „Zielone Grocholice” (projekt w trakcie realizacji)

2. „Przytorze-remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”

3. „Przystosowanie lodowiska Miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim”

Projekty „Miękkie”:
1.”Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie ” – wykonano 6 zabiegów na kotach wolno żyjących oraz 55 zabiegów na zwierzętach właścicielskich z podziałem na : 11 kotów, 16 kotek, 6 psów, 22 suki
2. Zdrowie na PLUS (50.000,00 zł)” – realizacja zadania wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa.

Dostosuj ekran