Projekty pod głosowanie BOB 2023

Wykaz projektów twardych oraz miękkich poddanych pod głosowanie w dniach 5-16 września 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa 2023

Wykaz projektów TWARDYCH poddanych pod głosowanie mieszkańców
w dniach 05-16.09.2022 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego
Bełchatowa 2023Projekt nr 1

Modernizacja i przebudowa miejsc postojowych przed blokiem 137 na os. Dolnośląskim

Szacunkowy koszt: 450.000,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu planuje się przeprowadzić modernizację istniejących miejsc parkingowych, zaadaptować na miejsca postojowe zatoczki, położyć nową nawierzchnię wzdłuż bloku oraz wyznaczyć dodatkowe miejsca postojowe na części jezdni przed wejściem do klatek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców bloku 137 oraz innych osób przemieszczających się w tych okolicach, a także wygospodarowanie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc parkingowych. Zrealizowanie tego projektu wymaga ustanowienia na ulicy przed blokiem ruchu jednokierunkowego w uzgodnieniu z Wspólnotą Mieszkaniową bl. 137.

Lokalizacja: Miejsca parkingowe i zatoczki (na wprost klatek schodowych) oraz ulica wzdłuż bloku 137 na os. Dolnośląskim  w Bełchatowie

Projekt nr 2

Budowa parkingu

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł

Opis projektu: Celem projektu jest wykonanie parkingu z prawdziwego zdarzenia wraz z wkomponowaną zielenią. Mieszkańcy bloków 118, 123 i 122 parkują obecnie w tym miejscu i dojście do aut w porach deszczowych jest niestety niezmiernie utrudnione. Zakres zadania powinien obejmować: wyrównanie terenu, ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 100×15 cm, w prostokącie o wymiarach 60×50 mb, łączna ich długość 220 mb na podłożu z betonu. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem. Ułożenie na podsypce płyt betonowych ażurowych MEBA o wymiarach 60x40x8 ze spadkiem na działkę nr 490.

Lokalizacja: os. Dolnośląskie blok 118, obręb 12, działka numer 336/4

Projekt nr 3

Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością. Etap-1 z możliwością rozbudowy

Szacunkowy koszt: 450.000,00 zł

Opis projektu: Projekt dedykowany jest mieszkańcom miasta, a w szczególności mieszkańcom osiedla Przytorze, osobom, które chciałyby popracować nad swoją sprawnością fizyczną i przyjemnym spędzeniem czasu wolnego na świeżym powietrzu. Celem jest również zagospodarowanie terenu działki miejskiej przez wybudowanie ścieżki i wkomponowanie urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem infrastruktury dodatkowej, tj. ławki, stojaka na rowery, oświetlenia. Projekt zakłada:

Opracowanie projektu technicznego. Projekt i budowa ścieżki z kostki brukowej przemysłowej w kolorach żółto-szaro-czarnym, zlokalizowanej wzdłuż chodnika, na kształt elipsy. Ścieżka z lewej strony od budynku SP13, na niej urządzenia siłowni. Urządzenia powinny posiadać niezbędne certyfikaty, znak bezpieczeństwa B oraz odpowiedni udźwig do 130kg. Zamontowanie drabinki i równoważni. Wybudowanie odrębnego miejsca, oznaczonego tablicą oraz zamontowanie tam urządzeń siłowych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością oraz na wózkach. Zamontowanie ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaka na rowery, poręczy do podtrzymywania przy urządzeniach siłowych. Uporządkowanie terenu działki, posianie trawy, zasadzenie krzewów. Wykonanie doświetlenia w kierunku ścieżki. Mieszkańcy osiedla Przytorze nie mają siłowni zewnętrznej. Jest to I etap projektu, który może być rozbudowany i uzupełniany o dodatkowe elementy w zależności od zapotrzebowania. Inwestycja pozwoli na udostępnienie każdemu mieszkańcowi, również z niepełnosprawnością, dostępu w dowolnym momencie, do różnych form aktywności fizycznej, rehabilitacji oraz relaksu na świeżym powietrzu. Będzie to również miejsce spotkań różnych grup wiekowych, a dla osób aktywnie korzystających, będzie miało korzystany wpływ na lepsze samopoczucie czy wydolność oddechową organizmu.

Lokalizacja: Teren miejski, os. Przytorze. Działka nr 409 przy ul. Juliusza Słowackiego w Bełchatowie

Projekt nr 4

Montaż oświetlenia i/lub monitoring wizyjny wraz z projektem, dokumentacją i materiałami na ogólnodostępnej przestrzeni terenów zielonych

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł

Opis projektu: Teren zielony i siłownia między rzeką Rakówką a ulicą Jarzębinową są ogólnodostępne. Teren ten to miejsce spacerów, zabaw i ćwiczeń dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Lecz korzystać z tego można tylko, gdy jest widno. Po zmroku teren staje się niebezpieczny, po spotkaniach zostają butelki, puszki, niszczone jest mienie. Zamontowanie oświetlenia i/lub monitoringu znacznie zwiększyłoby bezpieczeństwo. Zamontowanie oświetlenia i/lub monitoringu podniesie standard istniejącego obiektu. Jest zgoda projektodawców na zastosowanie alternatywnych rozwiązań, nieprzewidzianych w projekcie, które przyczyniłyby się do zmniejszenia dewastacji sprzętu sportowego, urządzeń, zachowania porządku a zwiększyłoby atrakcyjność tego miejsca jako bezpiecznego dla spędzania wolnego czasu, aktywności ruchowej.

Lokalizacja: Bulwar zieleni między Rakówką a ulicą Jarzębinową wraz z siłownią.

Projekt nr 5

Modernizacja placu zabaw na osiedlu Budowlanych

Szacunkowy koszt: 350.000,00 zł

Opis projektu: Modernizacja będzie polegała na wymianie przyrządów na nowoczesne, bezpieczne
i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Nowe urządzenia zwiększą komfort zabawy, rozwój sprawności fizycznej i umysłowej oraz integrację społeczną. Wykonanie:

Demontaż istniejących urządzeń. Zakup i montaż nowych (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieżą i elementami wspinaczki, karuzela tarczowa z siedziskiem, huśtawka dwuosobowa, zabawki i bujaki na sprężynie). Zakup dodatkowych ławek i koszy na śmieci. Doświetlenie terenu placu zabaw. Postawienie tablicy informacyjnej „Regulamin”. Projekt zakłada całkowitą wymianę istniejącego sprzętu oraz powiększenie o nowe elementy. Planowana inwestycja uatrakcyjni przestrzeń i przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa. Celem jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw jest jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania przestrzeni na osiedlu, pełni również ważną funkcję społeczną. Pozwala oderwać dzieci od telewizorów, telefonów i komputerów, zawierać nowe znajomości, bawić i uczyć się. Stworzone miejsce będzie miało na celu również budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich.

Lokalizacja: os. Budowlanych przy bloku nr 7 i 8, obręb 09, działki nr 684, 683/1

Projekt nr 6

Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł

Opis projektu: Tężnia powinna być zaprojektowana według standardów dla tężni już funkcjonujących na terenie miasta. Obiekt tężni jako wiata wolnostojąca na obrysie sześcioboku. Powierzchnia zabudowy płyty żelbetowej ok. 40m2, powierzchnia zabudowy tężni solankowej ok. 35m2, kubatura ok. 130m2, wys. 6m, szer. 9m. Elementy dodatkowe: oświetlenie, ławki parkowe 6 szt., tablica informacyjna, kosz betonowy. Tężnia taka byłaby doskonałym uzupełnieniem terenu północnej części miasta. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje powodują wzrost odporności organizmu.

Lokalizacja: os. Olsztyńskie, ul. Warszawska działka numer 226/6 obwód 05 lub ul. Kujawska działka numer 307.11 obwód 05. Pomysłodawca wyraża zgodę na inną lokalizację na os. Olsztyńskim.        

Projekt nr 7

Przebudowa i rozbudowa parkingu dla mieszkańców bloków 7, 9 i 10 przy ul. I. J. Paderewskiego w Bełchatowie

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł 

Opis projektu: Przebudowa istniejących miejsc: wyznaczenie miejsc parkingowych przez namalowanie oznakowań  poziomych, wyznaczenie dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa istniejących miejsc: wyznaczenie wjazdu dla nowobudowanych miejsc z już istniejących miejsc, budowa miejsc dla 20 pojazdów przez wykonanie parkingu z kostki betonowej lub płyt ażurowych na części dz. nr 445/1, obr. 16, wymiana masztów oświetleniowych (3 szt.) na maszty podwójne, przeniesienie drzew i krzewów z miejsca przeznaczonego na parking na niezagospodarowane części dz. nr 445/1. Beneficjentami projektu są mieszkańcy osiedla Przytorze, w szczególności bloków 7, 9 i 10. Z istniejących parkingów korzystają mieszkańcy z ok. 120 mieszkań, zapotrzebowanie więc na miejsca parkingowe oscyluje w okolicach 120 sztuk. Na chwilę obecną place parkingowe mogą pomieścić ok. 100 pojazdów. Na tę chwilę odczuwalny jest deficyt miejsc postojowych, co skutkuje parkowaniem pojazdów na miejscach do tego nieprzeznaczonych. Inicjatywa ma za zadanie uporządkowanie istniejących miejsc parkingowych przez ich oznakowanie poziome oraz rozbudowę części istniejącego parkingu na dz. nr 445/1 o ok. 20 dodatkowych miejsc.

Lokalizacja: Bełchatów, działki nr 445/1, 447/150, 447/172 obręb 16. Teren istniejących parkingów przed blokiem nr 7 wraz z terenami zielonymi.

Projekt nr 8

Naukowy Plac Zabaw „Młodzi odkrywcy”

Szacunkowy koszt: 330.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada budowę naukowego placu zabaw na terenie Parku im. Prof. J. Samujłły na osiedlu Binków. Będzie składał się z kilkunastu elementów/urządzeń, które przez zabawę i eksperymentowanie będą wyjaśniały prawa fizyki (rozchodzenie się fal dźwiękowych, zasady zachowania pędu, zjawiska optyczne). Każde z urządzeń będzie zachęcało do eksperymentowania i zabawy. Place zabaw najczęściej składają się z tych samych elementów: huśtawki, piaskownice itp. Nowy plac pozwoli połączyć zabawę na świeżym powietrzu z nauką, przez doświadczenia i eksperymentowanie. Zapewni kreatywne spędzanie czasu, stymulowanie zmysłów oraz zachęci dzieci do nauki. Bliskie sąsiedztwo szkoły oraz przedszkoli zapewni tym jednostkom ciekawą alternatywę na organizację zajęć dla dzieci. Naukowy Plac Zabaw wyrówna szanse edukacyjne dzieci, będzie ogólnodostępny, nie ma ograniczeń wiekowych czy finansowych. Wpłynie na pozytywny wizerunek miasta wśród mieszkańców i turystów, jako miasta dbającego o wszechstronny rozwój dziecka i zapewniającego innowacyjne sposoby spędzania wolnego czasu.

Lokalizacja: Działka nr 335, obręb 14


Wykaz projektów MIĘKKICH poddanych pod głosowanie mieszkańców
w dniach 05-16.09.2022 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego
Bełchatowa 2023

Projekt nr 9

Osiedlowy trener senioralny                     

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Ideą przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i animacji czasu wolnego dla seniorów z terenu całego miasta (poszczególnych osiedli) w oparciu o bazę siłowni zewnętrznych, skwerów i parków osiedlowych, alejek spacerowych, basenów oraz obiektów sportowych. Pod opieką Trenerów Osiedlowych seniorzy będą mogli zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną uczestnicząc w zajęciach grupowych w zakresie:

ćwiczeń ogólnorozwojowych w salach i na siłowniach zew., ćwiczeń rozciągających, instruktażu i ćwiczeń Nordic Walking, zajęć na basenie, gimnastyki przy muzyce, gier zespołowych, rajdów i wycieczek, treningów tenisa stołowego. Projekt zakłada organizację osiedlowych turniejów i festynów oraz Miejskiej Spartakiady Senioralnej. Zmotywuje to seniorów do wyjścia z domu, zachęci do aktywnego spędzania czasu, stworzy okazję do nawiązania kontaktów towarzyskich, uświadomi rolę sportu w dbałości o zdrowie. Celem jest również integracja środowiska senioralnego w Bełchatowie.

Lokalizacja: Siłownie zewnętrzne, skwery, parki, ścieżki spacerowe, baseny, sale gimnastyczne i boiska szkół zlokalizowane na terenie Miasta

Projekt nr 10

Sercański Ośrodek Rodzin

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla osób indywidualnych w różnym wieku oraz rodzin
z terenu Bełchatowa. Aktualnie, zróżnicowana, wielopłaszczyznowa działalność duszpasterzy oraz osób świeckich tworzy przy Domu Parafialnym swoisty ośrodek wsparcia i rozwoju osób i rodzin, oraz sprawia, że miejsce to jest ogólnodostępne i przyjazne dla wszystkich. Planowana jest reaktywacja działalności Herbaciarni, dla potrzeb której Parafia przystosuje i udostępni pomieszczenia na parterze budynku. Planuje się zatrudnić na ½ etatu osobę, która będzie odpowiedzialna za jej funkcjonowanie. Osoba ta, wraz z wolontariuszami zrealizuje program kulturalny (spotkania okolicznościowe, prelekcje, wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne, rajdy, ogniska), co zintegruje grupy skupione wokół Ośrodka oraz zachęci do nawiązania współpracy przez nowe osoby, a przede wszystkim usprawni dostęp do już istniejącej pomocy. Dofinansowanie pozwoli wesprzeć finansowo organizację różnych przedsięwzięć i zmniejszyć koszty pokrywane przez uczestników. Pozwoli to zatrudnić specjalistów do konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych, doposażyć kącik dla dzieci, których rodzice chcieliby skorzystać z porady specjalisty lub spotkać się z wybrana grupą. Jest to propozycja dla wszystkich Bełchatowian, a zwłaszcza tych, których nie stać na korzystanie z  biur podróży i prywatnych poradni, a którym zależy na bezinteresownych, życzliwych kontaktach i wsparciu uzyskanym w przyjaznym środowisku Parafii.

Lokalizacja: Dom Parafialny Parafii NMP Matki Kościoła, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 40 w Bełchatowie

Projekt nr 11

Orkiestrowe granie  

Szacunkowy koszt: 45.000,00 zł

Opis projektu: Projekt ukierunkowany jest na zorganizowanie festiwalu orkiestr, zespołów i bandów w różnorodnym repertuarze. Pozwoli zagospodarować w efektywny i efektowny sposób czas mieszkańcom Bełchatowa. Muzycy i artyści będą mogli zaprezentować swoje możliwości muzyczne. Promowani będą lokalni artyści. Pozwoli to mieszkańcom obcować z różnorodną muzyką i integrować się lokalnie.

Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury, sceny plenerowe na terenie miasta. 

Projekt nr 12

Bełchatowski Turniej Szachowy

Szacunkowy koszt: 12.000,00 zł

Opis projektu: Projekt dotyczy zorganizowania Bełchatowskiego Turnieju Szachowego dla ok. 100 uczestników. W turnieju będą mogli wziąć udział zarówno dorośli jak i dzieci. Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. Podczas wydarzenia zostanie zorganizowana przerwa kawowa. Obecnie najlepszym sposobem na naukę gry w szachy i ćwiczenie zdobytych umiejętności jest start w turniejach. Niestety nie wszyscy zawodnicy mają możliwość uczestniczyć w wydarzeniach poza terenem naszego miasta. Mamy również w mieście wielu seniorów, dlatego należy umożliwić im rozwój i kontynuację nauki. Projekt ma na celu popularyzację gry w szachy, ćwiczenie zdobytych umiejętności, naukę współzawodnictwa oraz promocję miasta.

Lokalizacja: SP1, Miejskie Centrum Kultury, Hala Energia      

Projekt nr 13

Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dla dzieci

Koszt: 14.000,00 zł

Opis projektu: Projekt obejmuje przeprowadzenie treningów umiejętności emocjonalnych i społecznych dla dzieci ze szkół podstawowych, obejmuje 12 spotkań prowadzonych przez dwóch specjalistów, zakłada nie mniej niż 15 dzieci wraz z opiekunami. Każde spotkanie będzie trwało 45 minut. Dzieci otrzymają karty pracy, zadania i gry, które posłużą jako narzędzie pracy z rodzicami. Wykorzystywane będą gry terapeutyczne, karty edukacyjne, pomoce naukowe oraz rekwizyty i przybory do pracy z dziećmi. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu. Przykładowe tematy: Jak radzić sobie ze złością? Jak prosić o pomoc? Jak rozpoznawać emocje? Celem jest zwiększenie wiedzy na temat radzenia sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami w życiu. Dzieci i młodzież częściej popadają w stany depresyjne, częściej doświadczają uczucia bezradności, mają napady złości i smutku, dlatego właśnie wymagają wsparcia i nauki jak sobie z tym radzić.

Lokalizacja: Pracownia Nitka, pl. Wolności 10 lub w Szkołach Podstawowych na terenie miasta.

Projekt nr 14

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – od juniora do seniora

Szacunkowy koszt: 40.000,00 zł

Opis projektu: Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na wiek. Jego misją jest kreowanie, współtworzenie działań na rzecz wzmacniania aktywności seniorów oraz grup międzypokoleniowych, integrujących wspólnotę sąsiedzką oraz wzmacniających Bełchatów w budowaniu wizerunku miasta przyjaznego i dostępnego dla osób w każdym wieku. Obszary, w których będzie podejmowany projekt to: kreowanie przestrzeni do interakcji i dialogu międzypokoleniowego, budowanie projektów międzypokoleniowych, wolontariat senioralny i cyfrowy, promowanie postaw prozdrowotnych, rozwój pasji, talentów i zainteresowań. Projekt proponuje: zajęcia warsztatowe, konkursy, zabawy, działania pielęgnujące polską tradycję i obyczaje, wyjazdy integracyjne, działania samopomocowe, wykłady oraz prelekcje. Zakłada tworzenie seniorom możliwości samorealizacji przez aktywną integrację międzypokoleniową, buduje ich prestiż, określa miejsce i rolę w społeczności lokalnej oraz rodzinie. Seniorzy będąc źródłem mądrości i doświadczenia, mogą inspirować młodych w dokonywanych wyborach życiowych. Młodzi natomiast umożliwią zrozumieć seniorom świat nowych technologii oraz dodadzą energii do angażowania się w rzeczy, po które nie sięgnęliby sami. Celem projektu będzie integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność społeczna, kulturalna, edukacyjna i prozdrowotna dzieci, młodzieży i seniorów. Podjęte działania przyczynią się m.in. do:

Wzrostu aktywności seniorów w zakresie kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, nabycia przez seniorów kompetencji w zakresie nowoczesnych systemów komunikacji, technologii cyfrowych itp., wzrostu pozytywnych relacji i wrażliwości międzypokoleniowej, wzrostu świadomości i wiedzy dzieci, młodzieży i seniorów na temat profilaktyki chorób oraz zdrowego stylu życia, ograniczenia izolacji społecznej seniorów i kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych.

Lokalizacja: Pomieszczenia przy Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie, os. Olsztyńskie

Projekt nr 15

Organizacja festiwalu kulturalnego – Młodzi dla sztuki

Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł

Opis projektu: Celem Festiwalu jest zrzeszanie bełchatowskich amatorów sztuki, promowanie sztuki wśród mieszkańców, a także integracja lokalnej społeczności wokół wydarzenia. Jest on szansą dla bełchatowskiej młodzieży, by mogła realizować swoje zainteresowania na terenie miasta. Widzowie będą uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, podziwiać wernisaże malarskie. Festiwal jest znany z poprzednich edycji. Składa się z następujących części:

Seria 3-4 przedstawień teatralnych, seria 3-4 koncertów muzycznych, seria 2-3 wernisaży wystawy malarstwa.

Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

Projekt nr 16

AED – Bełchatów Bezpieczne Miasto

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu: Zakup i rozlokowanie 5 zautomatyzowanych defibrylatorów typu AED na terenie miasta w miejscach publicznych. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców przez ułatwienie szybkiego dostępu do urządzenia ratującego życie, które pozwala na powrót rytmu serca do prawidłowego funkcjonowania. Może być obsługiwany przez każdego, nie wymaga to specjalistycznej wiedzy, pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcją. Zadaniem osoby ratującej jest włączenie defibrylatora, naklejenie elektrod na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego i wykonywanie komend głosowych urządzenia. Uzupełnieniem projektu jest zintegrowany z AED system powiadamiania pogotowia oraz innych służb o użyciu defibrylatora. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, do obsługi urządzeń przeszkoleni zostaną pracownicy jednostek, na których umieszczone będą urządzenia. Dodatkowa funkcjonalność zapewni szybsze działanie i bardziej kompleksowe reagowanie służb medycznych w momentach zagrożenia, dzięki komunikatowi o użyciu AED w konkretnym punkcie miasta.

Defibrylacja jest jedynym środkiem zwiększającym szanse przeżycia podczas poszczególnych zaburzeń pracy serca. Przeprowadzona w ciągu 2-3 minut od momentu utraty przytomności pozwala na przeżycie w 75% przypadków. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które przez elektrody przyklejone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć impuls elektryczny do serca poszkodowanego. Celem defibrylacji jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Defibrylator składa się z jednostki centralnej zasilanej baterią oraz kompletu elektrod z kablami. Po przyklejeniu do klatki piersiowej elektrod  defibrylator sam wydaje instrukcje postepowania poprzez polecenia głosowe oraz wyświetlanie ich na ekranie.

Lokalizacja: Teren miasta Bełchatowa, wybrane punkty o zwiększonej ilości osób przebywających, np. Stadion Miejski POK, Dom Tkaczy pl. Wolności 10, OSP Grocholice, dwie szkoły: III LO i SP 12.

Projekt nr 17

Zdrowy Bełchatów na PLUS

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł

Opis projektu:

Projekt polega na wykupieniu usługi polegającej na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców. Badania w zakresie poziomu cholesterolu, cukru, ciśnienia. Przewiduje się kilka etapów: ogólny (konsultacje lekarzy szczególnie kardiologów, analiza wyników badań), drugi etap (ewentualne szczegółowe badania kardiologiczne dot. drożności żył lub inne) Ewentualne szczegółowe badania kardiologiczne dot. drożności żył lub inne niezbędne u osób wskazanych, u których wykryto problemy w pierwszym etapie. Przeprowadzenie takich badań może pomóc we wcześniejszym wykryciu problemów i wyeliminować przykre dla człowieka komplikacje, a co najważniejsze uratować życie, szczególnie po okresie pandemii.

Lokalizacja: Placówki oświatowe np. szkoły podstawowe na Binkowie, w Grocholicach,
ul. Lipowej lub w innych możliwych miejscach np. Miejskie Centrum Kultury

Projekt nr 18

Badania przesiewowe zdolności psychomotorycznych u dzieci i młodzieży

Szacunkowy koszt: 45.000,00 zł

Opis projektu: Projekt obejmuje wywiad podmiotowy i badanie przedmiotowe dziecka w wieku 6, 12 i 16 lat, w celu określenia stanu zdrowia dziecka i jego zdolności psychoruchowych. Przeprowadzane jest przez fizjoterapeutów oraz innych specjalistów, którzy ocenią stan zdrowia pod kątem: wad postawy, zaburzenia odżywiania, uzależnienia od technologii, problemów poznawczych i psychologicznych. Badanie zawiera: podstawowy wywiad podmiotowy, badanie postury w kierunku wad postawy i poziomu rozwoju psychoruchowego, ocenę stanu zdrowia dziecka pod kątem chorób cywilizacyjnych, podstawowe badanie wzroku i równowagi. Rodzice otrzymają dokumentację badania oraz materiały związane ze stanem zdrowia ich dziecka. Materiały te będą zawierały wskazówki oraz zalecenia dot. profilaktyki. Technologia i siedzący tryb życia coraz bardziej negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Dzieci i młodzież mają coraz większe wady postawy, problemy z odżywianiem oraz umiejętnościami społecznymi. Nie wykryte schorzenia zamieniają się w pełni rozwinięte stany chorobowe. Problemy z rówieśnikami i płytkie relacje wywołują stany depresyjne oraz lęki społeczne, dlatego projekt zakłada badanie przesiewowe oraz edukację rodziców. Wiedza dotycząca poprawnego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz uświadamianie, jak ważny jest ruch w naszym życiu pozwala dłużej utrzymać optymalne zdrowie. Projekt pozwoli stworzyć w przyszłości cykl odpowiednich zajęć profilaktycznych i leczniczych dla dzieci i młodzieży, by utrzymać je w jak najlepszym zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Lokalizacja: Budynki szkół licealnych, podstawowych oraz przedszkoli za wcześniejsza pisemną zgodą Dyrekcji tych placówek oraz rodziców badanych dzieci.

Dostosuj ekran