Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez: zgłaszanie pomysłów, a następnie – w drodze głosowania – wyrażenie opinii społecznej w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2019 roku.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Pragnę przedstawić Państwu wyniki głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. VI edycja cieszyła się ogromną popularnością – głosowało 5001 osób, w tym głosy ważne oddało 4763 mieszkańców Miasta. To ponad 10% więcej niż w poprzedniej edycji. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i aktywność na wszystkich etapach - od momentu składania propozycji poprzez ich korektę i uzupełnianie, aż do głosowania. Zapraszam do zapoznania się z wynikami głosowania na projekty VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa."

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola CzechowskaWyniki głosowania
Budżet Obywatelski Miasta Bełchatowa na 2019 rok to 1,5 mln zł do wydania na pomysły mieszkańców. Na projekty "twarde" 1 mln 400 tys. zł. Na projekty "miękkie" 100 tys. zł.

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Bełchatowa biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji, dotyczących spraw istotnych dla miasta. Daje zatem bełchatowianom „prawo do ich miasta”, nie zabierając jednak tego prawa tym, którzy już je posiadają (prezydentowi, radnym, urzędnikom).


Celem Budżetu Obywatelskiego jest zatem, stworzenie przestrzeni decyzyjności dotyczącej budżetu, w której współpraca między organami gminy a mieszkańcami jest jak najbardziej realna. Dzięki temu, z pełną świadomością można mówić o wzmocnieniu w Bełchatowie demokracji partycypacyjnej, w której to mieszkańcy mają istotny wpływ na decyzje podejmowane w tym mieście.

- projekty „twarde” – dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, np. budowa placu zabaw, zagospodarowanie jakiegoś miejsca.
WAŻNE: Pamiętaj, że projekty „twarde” mogą być realizowane wyłącznie na terenach należących do Miasta Bełchatowa.

- projekty „miękkie” – dotyczące realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym itp.

Do czego przyczyni się Budżet Obywatelski?

Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem,
2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań,
4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

 

 

 

Tak to działa

Budżet Obywatelski to “wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami mieszkańcy: poprzez zgłaszanie pomysłów, dyskusję nad nimi, a następnie wybór rozwiązań w głosowaniu.

Budżet Obywatelski Bełchatowa to 1,5 mln zł do wydania na pomysły mieszkańców.

Składanie projektu do realizacji z Budżetu Obywatelskiego nie musi być trudne. W jaki sposób należy wypełnić formularz, gdzie i kto może go złożyć? Na jakie kwestie trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy zgłaszaniu propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego? Co dalej się z nim będzie działo? Kto i kiedy będzie mógł głosować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym miniprzewodniku.

Krok 1: Miasto wyznacza kwotę do podziału

Prezydent Miasta Bełchatowa proponuje przeznaczyć kwotę 1,5 mln złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku (na projekty "twarde" 1 mln 400 tys. zł, na projekty "miękkie"
100 tys. zł). Kwota ta zostanie rozdysponowana pomiędzy zgłoszone
i zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w głosowaniu umieszczone w projekcie budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2019.

Krok 2: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat lub grupa mieszkańców. Projekt zgłasza się na formularzu papierowym, dostępnym - do druku lub pobranym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta, dostarczając go wraz z listami poparcia mieszkańców w kopercie z dopiskiem Budżet Obywatelski do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1.

WAŻNE: Pamiętaj o tym, że Twój projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców Bełchatowa. Prawo udziału w poparciu zgłoszenia ma mieszkaniec miasta który ukończył 16 lat.
Pamiętaj o tym, aby Twój projekt dało się wykonać w 2019 roku. Jeżeli Twój pomysł wymaga opracowania dokumentacji technicznej/planu przedsięwzięcia - zarówno opracowanie dokumentacji/planu, jak i realizacja projektu - powinny się zakończyć w 2019r.

Krok 3: Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Sprawdzony zostanie:

- zgodność z kompetencjami gminy
- zgodność z zasadami: legalności, celowości oraz gospodarności - o jakich mowa w Ustawie o Finansach Publicznych
- zgodność ze strategią rozwoju miasta
- miejsce realizacji
- znaczenie społeczne
- kosztorys (nie przekraczający 1,5 mln zł.)
- możliwość realizacji projektu w 2018 roku, a w przypadku projektu wymagającego opracowania dokumentacji technicznej - zarówno opracowanie dokumentacji oraz realizacja projektu powinny nastąpić w 2019 roku.

Ważne: W ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa nie będą realizowane zadania:
- które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia
- „projektów twardych” na terenach nie będących własnością Miasta Bełchatowa;
- których cel, zakres bądź treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, nieracjonalne
- które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania
- które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym - w szczególności - z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do wieloletniej progrnozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego
- które wymagają współpracy miasta z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej - pisemnej - gotowości do współpracy w postaci oświadczenia
- które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności

Krok 4: Głosowanie mieszkańców na projekty

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu na formularzu elektronicznym, poprzez stronę internetową www.decydujemy.belchatow.pl. Głosować będzie można 1 raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach
z rodzaju "twardych" oraz maksymalnie trzech wybranych projektach z rodzaju "miękkich" na formularzu elektronicznym.

Ważne:
W Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe
z dostępem do internetu, w celu umożliwienia oddania głosu osobom nie posiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.

Krok 5: Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Po podliczeniu ważnych głosów Prezydent Miasta Bełchatowa poda do publicznej wiadomości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Krok 6: Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2019.


 

 

 

 

 

Czas na formularz

JAK WYPEŁNIĆ POPRAWNIE FORMULARZ - KROK PO KROKU

Formularze propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego składają mieszkańcy Bełchatowa, którzy najpóźniej w dniu zgłaszania propozycji projektu skończyli 16 lat.
Każdy, kto ma pomysł może złożyć swój projekt!

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania konsultacji jest dostępny tutaj (link)

WAŻNE: Pamiętaj, aby zgłoszony przez Ciebie projekt, można było zrealizować w 2019 roku. W przypadku projektu, który wymaga opracowania dokumentacji technicznej lub planu przedsięwzięcia - zarówno dokumentacja/plan, jak i realizacja powinny nastąpić w 2019 roku.

1. Tytuł i rodzaj projektu


Zadbaj o to, aby tytuł projektu nie był opisem tylko konkretnie sprecyzowaną nazwą zadania. Ważne, by był atrakcyjny, prosty i czytelny. Należy wskazać także na rodzaj projektu, tj. „twardy” lub „miękki”.


2. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Jeśli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w mieście, musi być on umiejscowiony na terenie należącym do Miasta Bełchatowa – jeśli nie wiesz, czy wybrany przez Ciebie teren jest miejski możesz skontaktować się z Urzędem Miasta. Jeśli projekt ma charakter „okolicznościowy” (impreza, konferencja, wydarzenie itp.) wystarczy, że wskażesz miejsce, gdzie będzie się on odbywał na terenie miasta. WAŻNE: W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np. nr działki) można skorzystać z GEOPORTALU BEŁCHATOWA znajdującego się na stronie www.gis.belchatow.pl. Pamiętaj, że projekty „twarde” mogą być realizowane wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

WAŻNE: W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np. nr działki) można skorzystać z GEOPORTALU BEŁCHATOWA.

Pomoc w korzystaniu z aplikacji GEOPORTAL BEŁCHATOWA:

  1. 1. Po lewej stronie znajdź zakładkę Warstwy i w Ewidencje ulic i adresów zaznacz Ulice.

  2. 2. Rozwiń zakładkę Informacja o gruntach i budynkach i zaznacz Obręby, Działki, Budynki.

  3. 3. Odszukaj interesujące Cię miejsce wpisując nazwę ulicy w miejscu Szukaj lub kliknij na łapkę i przesuwając mapę znajdź lokalizację danego miejsca. Następnie przybliż to miejsce – za pomocą lupki ze znakiem + - w celu upewnienia się, że wybrałeś właściwy punkt na mapie. Kliknij na wybrane ostatecznie miejsce i naciśnij prawy przycisk myszy. Zjeżdżając w dół na ostatnią pozycję tj. Informacje o obiekcie – kliknij w to miejsce. Naciskając zakładkę Działki pojawią się dane dotyczące numeru działki oraz jej obrębu – to właśnie te informacje możesz wpisać do formularza.

3. Opis projektu


Opis powinien w prosty sposób mówić o tym, na czym będzie polegał projekt oraz - co najistotniejsze - z jakich działań będzie się składał.

WAŻNE: Opis powinien składać się z określenia konkretnych działań, jakie miałyby zostać zrealizowane w ramach projektu. Zakres rzeczowy powinien zostać określony właśnie na tym etapie, czyli: ile ławek, koszy powinno zostać zakupionych w ramach wyposażenia jakiegoś miejsca, czy w jakie zabawki chciałbyś, aby został wyposażony zgłoszony przez Ciebie plac zabaw. Jeśli – na etapie oceny merytorycznej – okaże się, że zakres rzeczowy projektu nie został doprecyzowany – skontaktujemy się z Tobą, aby już na tym etapie dokładnie to określić.

Harmonogram – potrzebny przy projekcie „miękkim” Jeśli wybrałeś „projekt miękki” trzeba wypełnić również harmonogram spójny z działaniami wpisanymi w opisie. To ważne, aby konkretne działania miały odzwierciedlenie w czasie. WAŻNE: Jeśli – na etapie oceny merytorycznej – okaże się, że harmonogram nie odzwierciedla konkretnych działań - skontaktujemy się z Tobą, aby już na tym etapie dokładnie to określić.

4. Uzasadnienie

Wskaż cel jaki ma spełniać Twój projekt dla mieszkańców Bełchatowa. Czy odpowiada on na ich potrzeby, oczekiwania? Czy jest atrakcyjny i unikatowy? A może rozwiązuje ważny problem społeczny? Ważne by projekt zgodny był z kompetencjami i zadaniami gminy. Jeśli nie jest, projekt nie będzie mógł być zrealizowany. Warto zapoznać się z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku lub wejść na stronę bip.belchatow.pl i sprawdzić, czym zajmują się poszczególne wydziały Urzędu Miasta.


5. Beneficjenci projektu

Beneficjenci to osoby, które skorzystają z projektu. Mogą być to „mieszkańcy Bełchatowa”, „młodzież”, „dzieci” itp. Im więcej osób może skorzystać z projektu, tym lepiej. Podnosi to jego rangę, nadając projektowi ogólnomiejski charakter. Ważne, aby wskazać docelową liczbę odbiorców.6. Szacunkowe koszty projektu

Obliczenie kosztorysu zadania to niewątpliwie istotna kwestia w zakresie jego realizacji. Taka świadomość posiada niewątpliwie każdy, kto dysponuje rodzinnym budżetem i staje przed możliwością dodatkowego zadania. Warto jednak wiedzieć z jakimi kosztami się mierzymy. Ważne jest także to, iż koszt przez nas wskazany to zawsze tylko szacunkowa wartość. Oszacowanie kosztów projektu będzie również zadaniem wydziału wskazanego do sprawdzenia projektu. Oznacza to, że finalnie wartość projektu może zostać podwyższona lub obniżona.


7. Kontakt do pomysłodawców

Podanie imienia, nazwiska i nr pesel pozwoli zweryfikować czy jesteś uprawniony do składania propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego.FORMULARZ WYPEŁNIONY! GDZIE MOGĘ GO ODDAĆ?

Wypełniony formularz papierowy możesz złożyć do 13 lipca 2018 r.:
- W Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa;
lub
- wysłać tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Miasta Bełchatowa
97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1
tel.: 44 733 51 38
fax: 44 733 51 40

(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
23.04. - 13.07.2018 r. Kampania informacyjna na temat zasad przygotowania oraz składania propozycji projektów.
07.05. - 13.07.2018 r.

Nabór propozycji projektów zgłaszanych przez mieszkańców.

07.05. - 31.08.2018 r.

Weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych przez mieszkańców propozycji projektów.

03.09.2018 r. Upublicznienie wyników weryfikacji wraz z uzasadnieniem - ogłoszenie listy projektów podlegających głosowaniu i odrzuconych.
03.09. - 18.09.2018 r. Kampania informacyjna dotycząca propozycji projektów podlegających głosowaniu oraz zasad głosowania.
10.09. - 18.09.2018 r. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru propozycji projektów do realizacji.
19.09. - 30.09.2018 r. Ustalanie wyników głosowania.
01.10.2018 r. Ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

 

 

 

Dokumenty
Regulamin przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2019 rok

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z Budżetu Miasta Bełchatowa określa się jako „Budżet Obywatelski Bełchatowa".
2. Przewidywana kwota środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa w roku 2019 wynosi łącznie 1,5 mln zł w następującym podziale: 1 mln 400 tys. zł na realizację projektów "twardych" oraz 100 tys. zł na realizację projektów "miękkich".
3. W ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mogą być zgłaszane propozycje projektów o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim.

Rozdział 2. Zgłaszanie projektów
§ 2. 1. Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat lub grupa mieszkańców z terenu Miasta Bełchatowa.
2. Propozycje projektów powinny dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta.
3. Propozycje projektów dzielą się na:
1) projekty "twarde" - dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych;
2) projekty "miękkie" - dotyczące realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym itp.
4. Zgłaszane propozycje projektów winny nadawać się do zrealizowania w roku budżetowym, którego dotyczą ww. konsultacje społeczne.
§ 3. 1. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonywana będzie przez Miasto Bełchatów lub podległe jednostki w ramach roku budżetowego 2019.
2. W ramach Budżetu Obywatelskiego wyklucza się realizację projektów:
1) "twardych" na terenach nie będących własnością Miasta Bełchatowa;
2) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia; 3) których cel, zakres bądź treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, nieracjonalne;
4) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu;
5) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym - w szczególności - z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;
6) które wymagają współpracy Miasta z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te - na etapie składania wniosku do Budżetu Obywatelskiego - nie przedstawiły wyraźnej - pisemnej - gotowości do współpracy w postaci oświadczenia; 7) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.
§ 4. 1. Propozycja projektu zgłaszana do Budżetu Obywatelskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców Miasta Bełchatowa.
2. Prawo udziału w poparciu zgłoszenia propozycji projektu ma mieszkaniec Miasta Bełchatowa, który ukończył 16 roku życia.
3. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wzór listy poparcia mieszkańców Miasta Bełchatowa będą dostępne na stronach internetowych: www.belchatow.pl, www.decydujemy.belchatow.pl, a także w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w formie pisemnej wraz z listą poparcia przesyła się pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów lub składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski".
5. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania złożonej propozycji projektu najpóźniej ostatniego dnia etapu weryfikacji formalnej i merytorycznej propozycji projektów zgłoszonych w ramach VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, o którym mowa w Harmonogramie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Rozdział 3. Weryfikacja i wybór projektów

§ 5. 1. Zespół Zadaniowy ds. realizacji procedury VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa przeprowadza weryfikację zgłoszonych propozycji projektów pod względem formalnym.
2. Zespół Zadaniowy ds. realizacji procedury weryfikuje zgłoszone propozycje projektów pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:
1) zgodność z zadaniami własnymi i kompetencjami Miasta;
2) zgodność z zasadami: legalności, celowości oraz gospodarności - o jakich mowa w ustawie o finansach publicznych;
3) zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022;
4) miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej;
5) znaczenie społeczne;
6) koszt, którego wysokość nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2019 rok;
7) możliwość realizacji projektu, a w przypadku projektu wymagającego opracowania dokumentacji technicznej/planu przedsięwzięcia zarówno opracowanie dokumentacji/planu oraz realizacja projektu w roku budżetowym, którego dotyczą ww. konsultacje społeczne.
3. W razie stwierdzenia - podczas dokonywania weryfikacji - że złożona propozycja projektu, nie zawiera wystarczających informacji do przeprowadzenia analizy zgłoszonej propozycji, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub droga elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji niewystarczającego zakresu propozycji zadania.
4. Modyfikacja wniosku, o której mowa w ust. 3 musi być dokonana z zachowaniem zasad, o których mowa w § 2 ust. 2, w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 2.
5. Zmodyfikowana i ostatecznie oceniona propozycja projektu lub oceniona propozycja projektu nie wymagająca modyfikacji, która ostatecznie zostanie zarekomendowana do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, o czym mowa w § 10 ust. 3, staje się wersją niepodlegającą modyfikacji co do zakresu rzeczowego projektu mającego być zrealizowanym w 2019 roku.
6. Weryfikacja projektów będzie przeprowadzana na spotkaniach Zespołu Zadaniowego - zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań. Koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury zweryfikowane i ocenione projekty przekazuje do Zespołu Opiniującego.
§ 6. 1. Zespół Opiniujący dokona analizy ocenionych projektów i przekaże swoją ocenę złożonych propozycji projektów ujętą w spisanym protokole z posiedzenia Zespołu Opiniującego.
2. Skład Zespołu Opiniującego:
1) zadeklarowani, do uczestnictwa w Zespole, Radni Rady Miejskiej w Bełchatowie;
2) Koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
3. Ingerowanie w zakres projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi projektami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.
4. Ostateczna listę projektów podlegających głosowaniu zatwierdza Prezydent Miasta Bełchatowa.

Rozdział 4. Przeprowadzenia głosowania
§ 7. 1. Projekty podlegają ocenie w głosowaniu.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Miasta Bełchatowa, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania ukończył 16 lat.
§ 8. 1. Głosowanie przeprowadza się na formularzu elektronicznym poprzez stronę www.decydujemy.belchatow.pl. W Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia oddania głosu osobom nie posiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.
2. Głosujący może oddać głos tylko jeden raz, poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach z rodzaju "twardych" oraz maksymalnie trzech z rodzaju "miękkich" na formularzu elektronicznym.
3. Jeżeli głosujący oddał głos więcej niż jeden raz, nie zaznaczył żadnego pola, lub ocenił więcej niż trzy projekty w kategorii "twardy" i "miękki" - głos taki traktuje się jako nieważny.
§ 9. Wszystkie karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych tzn. czy zostały złożone przez osobę uprawnioną, czy dana osoba nie złożyła karty więcej niż raz oraz czy nie zawierają błędów lub naruszeń zasad wskazanych na kartach do głosowania.
§ 10. 1. Obliczanie wyniku głosowania jest jawne i odbywa się po zakończeniu głosowania.
2. Obliczanie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
3. Za rekomendowane do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Bełchatowa na 2019 rok.
4. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na stronach: www.belchatow.pl oraz www.decydujemy.belchatow.pl.

Rozdział 5. Przetwarzanie danych osobowych
§ 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymagana jest odpowiednio od osoby zgłaszającej projekt, popierającej projekt i uczestniczącej w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2019”.
§ 12. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art.6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 13. Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwane "RODO", informuje się że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, adres poczty e-mail um@belchatow.pl , nr tel. 44/ 733 51 16.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego, zgodnie z przyjętym Regulaminem przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach „Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2019” realizowanego przez Miasto Bełchatów, zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z RODO, obowiązuje od 25 maja 2018 r.).
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (zgodnie z RODO, obowiązuje od 25 maja 2018 r.).
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązuje od 25 maja 2018 r.).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uniemożliwia takie uczestnictwo.
10. W oparciu o Pani/Pana dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Zarządzenie nr 161


Harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych


Formularz zgłoszeniowy projektu


Lista poparcia mieszkańców


Propozycję projektu możesz złożyć za pomocą formularza zgłoszeniowego (wersja do wypełnienia i druku) - przyjmowanego wyłącznie w formie papierowej.

Wypełniony i wydrukowany formularz wraz z listą poparcia mieszkańców należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.


 


   W celu poprawnej obsługi formularza, prosimy o pobranie bezpłatnej
  przeglądarki PDF – Adobe Reader    >>> Pobierz<<<


 

 

 

 

 

 

Zrealizowane projekty

W 2014 roku przeprowadzono dwie edycje Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, w ramach których zrealizowano następujące pomysły bełchatowian.

- powstały dwa nowe place zabaw: na os. Okrzei i na os. Olsztyńskim


Plac zabaw na os. Okrzei
Plac zabaw na os. Olsztyńskim

- w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie - zgodnie z wolą mieszkańców - dzięki dotacji z budżetu Miasta Bełchatowa odnowiono infrastrukturę ruchomą i pomieszczenia oddziału paliatywno-hospicyjnego, odnowiono trakty komunikacyjne oraz wymieniono windę w pawilonie A w/w szpitala


Oddział paliatywno-hospicyjny


Winda w pawilonie A


Trakty komunikacyjne

- przeprowadzono akcję marketingową i promocyjną, pn. "Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa" polegającą na zachęceniu mieszkańców osiedli: Grocholice, Ludwików oraz Zamoście do podłączenia się do sieci cieplnej.

W 2015 roku realizowane były wszystkie projekty wybrane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, a wśród nich:

1. Baza sportowa dla "EDWARDOWA" - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku.2. Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania została zakończona w maju 2017 r. Koszt realizacji zadania to przeszło 800 tys. zł.3. PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I – zadanie zrealizowane w 2015 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – składany projekt zakładał bowiem opracowanie powyższej dokumentacji – jako pierwszego etapu jego realizacji i ten został wykonany w 2015 r. – czyli zgodnie z założeniem wnioskodawcy.
Druga część zadania, tj. wykonanie zostanie zrealizowana – zgodnie z podpisaną umową – do końca grudnia 2017 r. 4. PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej – w 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Całość zadania jest planowana do ukończenia w pierwszej połowie 2018 r.

III BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI
W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa mieszkańcy naszego miasta dokonali wyboru projektów do realizacji w roku 2016. Wśród zadań wyłonionych w drodze głosowania, znalazły się:

1. Zatoczka postojowa oraz stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. „Pocałuj i jedź” – takie hasło znajdują, rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły, przy mini parkingu stworzonym na potrzeby bezpiecznego wysadzenia swojej pociechy przy tejże placówce. Od początku roku szkolnego 2016/2017 z tego obiektu można korzystać do woli. Koszt realizacji zadania: 83.025,00 zł.


2. Defibrylatory AED zawisły w trzech miejscach na terenie miasta. Urządzenia, z których można skorzystać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia znajdują się: na budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2) oraz na budynku administratora targowiska miejskiego (ul. Wojska Polskiego 34). Koszt realizacji zadania obejmującego zakup i montaż trzech defibrylatorów zewnętrznych, defibrylatora szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED to: 21.220,68 zł.


3. Oświetlenie ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim, zostało oddane do użytku mieszkańców z końcem października 2016 r. Koszt realizacji zadania: 143.648,00 zł.


4. Wesoły zakątek w centrum – czyli oświetlony plac zabaw z siłownią, boiskiem do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę na os. Okrzei. Koszt realizacji zadania to przeszło 700 tys. zł. Z nowego miejsca wypoczynku i rekreacji bełchatowianie będą mogli korzystać w kolejnym rejonie tego osiedla.


5. Centrum Rehabilitacji Dzieci „Przystań” - remont i doposażenie placówki rehabilitacji to projekt, który został zrealizowany w kwietniu 2017 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 648.462,73 zł.


IV BUDZET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI

W ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2017 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „twarde”:
1. Remont chodników na osiedlu Przytorze
2. Mały alpinista – tematyczny plac zabaw.
3. Wyspa piratów – tematyczny plac zabaw.
4. Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP Bełchatów – Grocholice.
5. Zagospodarowanie terenów między blokami 304, 305, 306, 314, 315, 319, 331, 332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.
6. BIEDRONKOWO – Plac zabaw (na os. Dolnośląskim koło sklepu Biedronka)
7. Stacje Naprawy Rowerów.

Projekty „miękkie”:
1. Ratuj swoje życie – stop udarom i zawałom.
2. Grocholice – Łączymy Pokolenia. 3. Akademia place zmienia.

V BUDŻET OBYWATELSKI BEŁCHATOWA W REALIZACJI

W ramach V Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – do realizacji w 2018 roku – wybrane zostały następujące zadania:

Projekty „Twarde”:
1. „Cafe Senior Raj” – Centrum Aktywności Seniora;
2. „Aktywnie i wesoło” – plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku 315;
3. Bezpiecznie – Doświetlone przejścia dla pieszych;
4. Adaptacja osiedlowego lasku, wraz z budową siłowni plenerowej;
5. Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami;
6. Przez zatoczkę do szkoły – monitorowana zatoczka postojowa.

Projekty „Miękkie”:
1. Nasze Dzieci badamy – Wadom się nie damy;
2. Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą (telemonitoring);

Realizacja wszystkich projektów – w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – nastąpi do końca 2018 roku.


 

 

 

 

Kontakt

Iwona Nowak
Koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury
VI Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa

Urząd Miasta Bełchatowa
97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1

Imię i Nazwisko:
E-mail:
Temat:
Treść:

Urząd Miasta Bełchatowa
Wszystkie prawa zastrzeżone 2018